2020 год крысы։ Экстрасенс Карен Еменджян

Meedio Karen Yemenjian : “mitä odotetaan vuonna 2020?” De rôt is leafdefol, tender en gefoelich, se sil net ferriede en sil net beledigje, dêrom sille leafde en persoanlike relaasjes yn 2020 op ‘e bêste manier begjinne te foarmjen. Hopelessly iensume minsken – se sille grif in mate fine

dy’t sil útgroeie ta in sterke en betroubere uny. 2020 is it bêste jier foar it begjin fan pure leafde en romantyske relaasjes, lykas ek foar de registraasje fan in sterk houlik. Dit jier sille famyljelju ungewoane waarmte en affeksje fiele foar sibben en sibben, de Rat sil harmony en leafde bringe yn elk hûs.