Astghaban Lyusya Hakobyan

Derrevs khor ants’yalum mardik nkatel ein, vor Aregaky, Lusiny, moloraknery yev astghery yerknk’um teghasharzhvum yen voroshaki orinach’ap’ut’yamb: Drants’ dirk’ov mardik koghmnoroshvum ein teghank’um yev voroshum zhamanaky, usti sksets’in usumnasirel yerknayin marminneri sharzhumnery: Aydpes tsnvets’

astghagitut’yuny՝ yerknayin marminneri sharzhumneri u zargats’man masin gitut’yuny: Shat darer pahanjvets’in parzelu hamar, t’e yerknayin marminneri vor sharzhumnern yen irakan, yev voronk’՝ t’vats’yal: Orinak՝ mez t’vum e, t’e Aregaky tsagum e, sharzhvum yerknk’um yev mayr mtnum, sakayn irakanum Aregaki shurjy pttvum e Yerkiry:

Minch’ev XVI dary gret’e bolory hamozvats ein, vor Yerkirn ansharzh e yev gtnvum e Tiyezerk’i kentronum, isk yerknayin marminnery pttvum yen Yerkri shurjy: 1540-akan t’vakannerin leh gitnakan Nikolay Koperrnikosy arraj k’ashets’ Tiyezerk’i aregaknakentron karruts’vatsk’i tesut’yuny, yst vori` Yerkiry yev myus moloraknery pttvum yen Aregaki shurjy yev kazmum yen Aregaknayin hamakargy: 1608 t’-in, yerb Hans Lipersgeyy steghtsets’ astghaditaky, parzvets’, vor Aregakn aveli k’an milion angam mets e Yerkrits’, isk astghery nuynpisi shat jerm, ink’nalusardzakogh gazayin hska gnder yen, inch’pes yev Aregaky: