50-HOGEBAN: Irina Tsaturyan

INCH’ PETK’ E IMANAS: Zayruyt’i porrt’kumnery aratavorum yen k’vo hambavy. «Nakhkinum mtatsum ei, vor urishnery petk’ e parzapes yndunen, vor yes zayrats’kot bnavorut’yun unem,— asum e 21-amya Brianan.— Bayts’ heto

nkatets’i, vor yerb mardik ch’en karoghanum zspel irents’ zgats’umnery, anmit mardu tpavorut’yun yen t’voghnum, yev haskats’a, vor yes el aydpisi tpavorut’yun yem t’voghel». Astvatsashunch’n asum e. «Na, ov arag barkanum e, himarut’yun kgortsi»